720lu在线观看

720lu在线观看

内容:\r铁线草\pb141.bmp\r,生田边旷野间,软枝串地延蔓而生,秆细而赤,恰似铁线,故名铁线草。真武汤是救里寒亡阳之失,急于回阳者;桂枝加附子汤是救表寒漏风之失,急于温经者。

若误与桂枝汤服之,则呕,以酒客不喜甘故也。内容:\r青牛膝\pb118.bmp\r,一名紫花草、又名半边莲、又名半朵莲、又名半枝莲、一名半枝花、一名一枝莲。

有悬绝者死不治矣。久服令人乌须黑发,延年益寿。

治风湿麻木,四肢疼痛。惟小有潮热,不似阳明大热之甚。

所以成结胸【注】此总释结胸与痞硬之因也。阴得阳解者,谓夜半得病,明日日中愈也。

假如肺脉诊得二动一至。治中膈存痰,胸中痞块食积,周身疼痛,吐酸冷水;或因酒色成痨,内容:瓶儿草味淡,性微温。

Leave a Reply