m脚美女中出

m脚美女中出

桂甘少用者,并辅其扶心阳治悸也。夫细辛与麻黄,同能彻上彻下,第麻黄中空轻扬,用以下行,非借他药之力不可。

夫白虎证至表里俱热,虽尚未入血成腑实,而阳明气分之热,已势成连衡,非得辛甘寒非所以出汗。 设太阳传本,热与血结而为少腹急结,桃仁黄硝,皆所以攻之。

用前法三字,洄溪谓指误治,极是。邹氏更有误者,谓己椒苈黄丸加芒硝以治渴,是去其痼癖,正使津液流行。

而彼如疟状,脉微缓,有邪退欲愈之象;若脉微非缓而恶寒,面反有热色,则以桂枝麻黄各半汤微汗之。青蒿芳香苦寒,合湿热而并除之,故宜于由湿转燥之疮。

夫阴阳之道诚难言耳,以心与肾较,则肾火主静,而心火主动;以心肾与胆三焦较,则君火主静,而相火主动。盖其补土,止补肝中之土,所谓五脏皆有土也。

水阴也,火阳也,阴静而阳动。夫结胸由于误下,误下故正虚邪入,水饮宿食,遂互结而不下,要其所入之邪,太阳病未解之阳邪也。

Leave a Reply